Bar List (Surname in Alphabetical Order)

大律師姓名 在港獲委任為資深大律師年份 在港獲認許為大律師年份
馬詠璋 (女士) 1989
馬嘉忻 (女士) 2012
馬南本 2009
馬碧筠 (女士) 2015
馬俊敏 2015
馬維騉 1988
馬明俊 2016
馬家颿 1992
馬淑蓮 (女士) 2001
馬耀添 1985
馬嘉駿 1999
馬藻玉 (女士) 1991
馬家媛 (女士) 2005
馬恩國 2008
馬安琪 (女士) 2015
Ma, Stanley Kilian H.F. 2000
馬明德 1976
馬子安 2006
馬慧賢 (女士) 2013
麥業成 1988
麥樂允 2014
麥雅媛 (女士) 2014
麥兆祥 1993
麥翠華 (女士) 2008
麥健明 2006
麥永佳 2013
麥銘賢 2014
麥偉彪 2005
麥漢基 2011
文本立 資深大律師 2015 2000
文昭懿 (女士) 2012
文漢釗 2008
文國灝 2014
文嘉琪 (女士) 2013
文嘉樂 2016
Man, Lawrence 2013
萬可宜 (女士) 2004
文彥婷 (女士) 2015
Manzoni, Charles, S.C. 2012 2000
毛茅 (女士) 2016
麥禮士 資深大律師 1998 1990
Marray, John 1985
Martin, Thomas Clifford 2016
馬亞山 2012
馬力峰 2014
毛樂禮 資深大律師 2016 2000
麥高義 資深大律師 1997 1987
麥劍祺 2016
McGowan, James H.M. 1989
McGuinniety, Edward L. 1987
麥敬時 1997
McNamara, John Patrick 1991
梅茂勤 1982
葉祖耀 1988
繆亮 1988
毛國萍 (女士) 2017
杜俐琛 (女士) 2004
莫愛麗 資深大律師 (女士) 1997 1977
莫樹聯 資深大律師
(自願註銷認許 - 1992) (恢復認許 - 1993)
2006 1986
莫尚明 2007
莫若志 1975
莫彥婷 (女士) 2017
梅嫣華 (女士) 1977
梅碧思 (女士) 2015
麥嘉豪 1986
梅寶文 (女士) 2010
梅蕊婷 (女士) 2016