Lee, Carol O.M. (Ms) 李靄明 (女士)
办事处名称:
Denis Chang's Chambers
Address:
1501 Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, H.K.
Tel.No:
28107222
Fax.No:
25268201
Mobile:
91259759
学历/资历:
LLM (Cantab) , JD (CUHK) , BBA (ISMT & MGTO) (HKUST)
Call:
HK( 2011 )
#在英格兰及威尔斯或北爱尔兰获认许为大律师的年份,或在苏格兰获认许为出庭代讼人的年份在此名册内简称为"英国(年份)"。

##认许年份并不等同开始执业的年份,亦未必显示实际执业的年资。