Lee, Summly Sim 利琛 *
办事处名称:
Cheng Huan SC's Chambers
Address:
15/F, Dina House, 11 Duddell St, Central, H.K.
Tel.No:
25262293
Fax.No:
28453749
学历/资历:
BBA (Accounting & Finance) (HKU) , LLB (Birmingham U.) , PCLL (HKU)
Call:
HK( 2012 )
#在英格兰及威尔斯或北爱尔兰获认许为大律师的年份,或在苏格兰获认许为出庭代讼人的年份在此名册内简称为"英国(年份)"。

##认许年份并不等同开始执业的年份,亦未必显示实际执业的年资。

* 操普通话。